top of page

MIAB FD

Denna typ av reningssystem är passande för stora luftmängder med lågt innehåll av lösningsmedel.
Ett vanligt flödesintervall är 15 000 – 250 000 m3/h och med koncentrationer från 0 till 1000 mg/m3

Systemet består av två enheter:

 

•  Adsorptionsenhet med aktivt kol


Asorptionsdelen består av fasta bäddar med aktivt kol. Fördelen med fasta bäddar är att desorptionsfasen är flexiblare och enklare i jämförelse med roterande system, där desorptionen pågår kontinuerligt. Med MIABs system regenereras det aktiva kolet när filtren är mättade med lösningsmedel och detta ger en låg driftskostnad.

•  Katalytisk oxidationsenhet

 

MIABs unika konstruktion gör att lösningsmedelskoncentrationen i desorptionsgasen till katalysatorn blir jämn. Ett resultat av detta är att förbränningsenheten kan konstrueras för en låg och jämn koncentration i desorptionsgasen. Detta ger en låg energiförbrukning för systemet.

Rening sker i 2 steg:

 

1. Lösningsmedlen koncenteras i kolfiltren och luften renas

 

När systemet startas justeras fläktens flöde automatiskt för att transportera processluften till kolfiltren.


Fläkten leder processluften genom kolfiltret. Lösningsmedlen adsorberas av det aktiva kolet och luften går ut renad från VOC.

2. Regenerering av kolfiltret och destruktion av lösningsmedlen genom katalytisk oxidation


När kolfiltret är mättat med lösningsmedel regenereras det aktiva kolet och reningsförmågan hos filtret återställs. Det adsorberade lösningsmedlet förångas från kolet med varm luft som bildas i förbränningsenheten där lösningsmedlet oxideras.


Regenereringsluften är till volymen betydligt mindre än processluftflödet. Detta medför att koncentrationen i regenereringsluften blir avsevärt högre än i den ursprungliga processluftsströmmen. Oxideringsprocessen i katalysatorn drivs på så sätt utan tillskott av extra energi. Energiförbrukningen blir mycket låg.

bottom of page