MILJÖDIREKTIV

Flera EU-direktiv och EU-förordningar berör våra reningsanläggningar.
Här finns en introduktion för några av de vanligaste EU-direktiven.
Ni kan även klicka er vidare för att läsa mer via länkarna i texten.

Vår reningsutrustning kan hjälpa er att
uppfylla IED-direktivet och tillhörande BAT-kraven.

Industriutsläppsdirektivet (IED), 2010/75/EU, innebär skärpningar i kraven att tillämpa bästa tillgängliga teknik (BAT) och att redovisa utsläpp av föroreningar jämfört med det gamla direktivet, IPPC. IED-direktivet är infört i svensk lagstiftning genom industriutsläppsförordningen, SFS 2013:250.

Så kallade BAT-slutsatser med utsläppsvärden blir bindande krav att följa för IED-verksamheter. Vilka verksamheter som är IED-verksamheter styrs av Miljöprövnings­förordningen SFS 2013:251, där en verksamhet med verksamhetskod markerad med ”-i” är en IED-verksamhet (industriutsläpps­verksamhet). Utförlig IED-information finns på www.naturvardsverket.se.

Enligt uppgifter från Naturvårdsverket ska BAT-slutsatser användas som referens vid tillståndsprövning och det gäller direkt efter det att BAT-slutsatserna har offentliggjorts. Någon fyraårsperiod efter BAT-slutsatsernas offentliggörande ska alltså inte inväntas.

Luftvårdsförordningen (SFS 2018:740) inför bestämmelserna i det reviderade takdirektivet (EU 2016/2284). Luftvårdsförordningen omfattar Naturvårdsverkets och andra berörda myndigheters arbete med framtagande av luftvårdsprogram, utsläppsstatistik, scenarier, miljöövervakning samt rapportering till EU enligt takdirektivets krav.

Våra leverantörer & krav på ämnen i varor

Vi gör uppföljningar tillsammans med våra leverantörer av bl.a. elektrisk utrustning samt rostfritt stål, och säkerställer därmed att våra reningsutrustningar följer krav som vi berörs av för ämnen i varor; i REACH, RoHS samt i biocidförordningen.

 

REACH-förordningen

I REACH-förordningen, EG nr 1907/2006 berörs vi bl.a. av krav på kunskap om ingående ämnen i varor, dvs. i material som ingår i våra reningsutrustningar. Kraven finns i kandidatförteckningen och bilaga XVII. Kandidatförteckningen uppdateras ca halvårsvis av ECHA, den europeiska kemikaliemyndigheten, se ytterligare information på www.kemi.se.

 

RoHS II-direktivet

I RoHS II-direktivet (2011/65/EU) finns regler för vissa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. RoHS II-direktivet är infört i svensk lagstiftning genom bl.a. förordningen om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, SFS 2012:861. Information om RoHS II finns bl.a. på www.kemi.se. Vi berörs av krav på kunskap om ev. ingående ämnen i elektroniken i våra reningsutrustningar.

Biocid-förordningen

I Biocid-förordningen, EG nr 528/2012 berörs vi främst av krav på kunskap om något av materialen i våra reningsutrustningar är behandlat med en biocid. Kraven är delvis nya från 2017, se ytterligare information på www.kemi.se.

POPs- förordningen

I POPs-förordningen, EG 2019:1021, om långlivade organiska föroreningar, berörs vi främst av krav på kunskap om något av materialen i våra reningsutrustningar innehåller något av dessa ämnen. POPs-ämnen har särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper, se ytterligare information på www.kemi.se.

© 2013 MIAB - MÖLNBACKA INDUSTRI AB - DÖMLEVÄGEN 8 - DEJE - SWEDEN - PHONE +46 (0)552 104 50