top of page

AKTIVT KOL

Aktivt kol används som adsorbent för att det har de ojämförligt bästa fysikaliska egenskaperna i jämförelse med andra adsorbenter. I aktivt kol finns en mycket stor aktiv yta. Denna yta består av ett stort antal olika storlekar av porer. Detta innebär att det aktiva kolet kan adsorbera varierande typer av lösningsmedel som kan förekomma i processluften. Det är framförallt denna egenskap som gör aktivt kol är överlägset som adsorbent.

Varierande porstorlek

Porernas storlek:
Mikroporer, < 20 ångström
Mesoporer, 20 – 500 ångström
Makroporer, > 500 ångström

Makroporerna fungerar som en transportled för de ämnen som skall
difundera in i kolkornen.


Mesoporerna fungerar som tillförselkanaler till mikroporerna dä ämnen fastnar.
I mikroporerna fastnar huvuddelen av de adsorberade ämnena.

bottom of page